ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบ 2 จังหวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง