ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งเวที ขนาดกว้าง 3.60x6 เมตร สูงจากพื้น 1 เมตร เวทีมี 1 ชั้น พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง