ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายภายในตำบล หมู่ที่ 4,5,6 จำนวน 9 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง