messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่2 สายทางหลังโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ,บ้านหนองเขื่อนช้างหมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางคำผ่อน ยิ่งเลิศ ตำบลม่วงนา grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตำบลม่วงนา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านหนองเขื่อนช้างหมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview271
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview281
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview266

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : pageview350

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview46
รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview144
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview298
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview342

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนาและบุคลากรของเทศบาลตำบลม่วงนา [4 กรกฎาคม 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด[2 กรกฎาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อมุ่งสู่ตำบลชุมชนเข้มแข็งและก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ (Smart City)[21 มิถุนายน 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด[20 มิถุนายน 2567]