messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.
ข้อมูลหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
 
                                   เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน   ตำบลนาจำปา   อำเภอดอนจาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.

ข้อมูลหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
 
                                   เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน   ตำบลนาจำปา   อำเภอดอนจาน
info ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป1.สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลม่วงนา เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน 1.2 พื้นที่ เทศบาลตำบลม่วงนา มีพื้นที่โดยประมาณ 29.18 ตารางกิโลเมตร 1.3 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา ที่สวน 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 9 บ้านม่วงใหม่พัฒนา จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มบางส่วน - หมู่บ้าน 1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา จำนวนเทศบาล - แห่ง 1.6 จำนวนประชากร 1.6.1 เทศบาลตำบลม่วงนามีจำนวนครัวเรือนจำนวน 1,085 ครัวเรือน 1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 4,423 คน แยกเป็นชาย 2,230 คน หญิง 2,193 คน 1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 160.45 คน/ตารางกิโลเมตร 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ ประชากร 90 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา 2.2.1 ธนาคาร - แห่ง 2.2.2 โรงแรม 1 แห่ง 2.2.3 ปั้มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง 2.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 2.2.5 โรงสี 11 แห่ง 3. สภาพทางสังคม 3.1 สภาพทางการศึกษา 3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล 1. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 2. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง 3.1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง 3.1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง 3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนา หมู่ที่ 5 3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง 3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา 3.2.1 วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง 1. วัดเทวาประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 2. วัดศรีจันทร์โพธาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 3. วัดป่าอัมพวัน อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 4. วัดอนุเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 5. วัดเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 6. วัดดอนปู่ตา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 7. วัดป่าโคกหนองกุง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 3.2.2 มัสยิด จำนวน - แห่ง 3.2.3 ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง 3.3 การสาธารณสุข 3.3.1 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 3.3.2 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.4.1 สถานีตำรวจ - แห่ง 3.4.2 สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป

1.สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลม่วงนา เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน 1.2 พื้นที่ เทศบาลตำบลม่วงนา มีพื้นที่โดยประมาณ 29.18 ตารางกิโลเมตร 1.3 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา ที่สวน 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 9 บ้านม่วงใหม่พัฒนา จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มบางส่วน - หมู่บ้าน 1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา จำนวนเทศบาล - แห่ง 1.6 จำนวนประชากร 1.6.1 เทศบาลตำบลม่วงนามีจำนวนครัวเรือนจำนวน 1,085 ครัวเรือน 1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 4,423 คน แยกเป็นชาย 2,230 คน หญิง 2,193 คน 1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 160.45 คน/ตารางกิโลเมตร 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ ประชากร 90 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา 2.2.1 ธนาคาร - แห่ง 2.2.2 โรงแรม 1 แห่ง 2.2.3 ปั้มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง 2.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 2.2.5 โรงสี 11 แห่ง 3. สภาพทางสังคม 3.1 สภาพทางการศึกษา 3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล 1. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 2. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง 3.1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง 3.1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง 3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนา หมู่ที่ 5 3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง 3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา 3.2.1 วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง 1. วัดเทวาประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 2. วัดศรีจันทร์โพธาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 3. วัดป่าอัมพวัน อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 4. วัดอนุเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 5. วัดเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 6. วัดดอนปู่ตา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 7. วัดป่าโคกหนองกุง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 3.2.2 มัสยิด จำนวน - แห่ง 3.2.3 ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง 3.3 การสาธารณสุข 3.3.1 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 3.3.2 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.4.1 สถานีตำรวจ - แห่ง 3.4.2 สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลม่วงนา
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่”
ภารกิจ
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. พัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลม่วงนา
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่”
ภารกิจ
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. พัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ชุมชนท่องเที่ยวรอปรับปรุง
เทศบาลตำบลม่วงนารอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่ชุมชนท่องเที่ยว

รอปรับปรุง
เทศบาลตำบลม่วงนา

รอปรับปรุง
check_circle แหล่งท่องเที่ยวเชิงนววิถี
แผนที่ชุมชนท่องเที่ยวรอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนววิถี
แผนที่ชุมชนท่องเที่ยว

รอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

รอปรับปรุง
folder แหล่งเรียนรู้ชุมชน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview341