เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
ลิงค์น่าสนใจ
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.
ข้อมูลหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
 
                                   เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน   ตำบลนาจำปา   อำเภอดอนจาน

info ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
 1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลม่วงนา เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
 
1.2 พื้นที่
เทศบาลตำบลม่วงนา มีพื้นที่โดยประมาณ 29.18 ตารางกิโลเมตร
 
1.3 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา ที่สวน
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใต้
หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย
หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมั่ง
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงใหม่พัฒนา
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มบางส่วน - หมู่บ้าน
 
1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา
จำนวนเทศบาล - แห่ง
 
1.6 จำนวนประชากร
1.6.1 เทศบาลตำบลม่วงนามีจำนวนครัวเรือนจำนวน 1,085 ครัวเรือน
1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 4,423 คน แยกเป็นชาย 2,230 คน หญิง 2,193 คน
1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 160.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากร 90 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา
2.2.1 ธนาคาร - แห่ง
2.2.2 โรงแรม  1 แห่ง
2.2.3 ปั้มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
2.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
2.2.5 โรงสี 11 แห่ง
 
3. สภาพทางสังคม
 
3.1 สภาพทางการศึกษา
3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล
1. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2
2. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4
3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
3.1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
3.1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนา หมู่ที่ 5
3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
 
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
 
3.2.1 วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
1. วัดเทวาประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1
2. วัดศรีจันทร์โพธาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2
3. วัดป่าอัมพวัน อยู่ในเขตหมู่ที่ 3
4. วัดอนุเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 5
5. วัดเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
6. วัดดอนปู่ตา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
7. วัดป่าโคกหนองกุง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
3.2.2 มัสยิด จำนวน - แห่ง
3.2.3 ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง
 
3.3 การสาธารณสุข
 
3.3.1 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
3.3.2 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.1 สถานีตำรวจ  - แห่ง
3.4.2 สถานีดับเพลิง  1 แห่ง

info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลม่วงนา
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่”
ภารกิจ
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. พัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงนา
รอปรับปรุง

check_circle แหล่งท่องเที่ยวเชิงนววิถี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน


folder แหล่งเรียนรู้ชุมชน
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
insert_drive_file ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 56
เดือนนี้ 7,789
เดือนที่แล้ว 11,670
ทั้งหมด 36,369